Algemene Voorwaarden

OFFERTE, OVEREENKOMST EN BEVESTIGING

1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende producten, leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen BEN SCHOENMAKER en opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend als en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Aanbiedingen Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van BEN SCHOENMAKER zijn vrijblijvend. Indien nadat de overeenkomst tot stand is gekomen één of meer van de prijsfactoren een verhoging heeft ondergaan is BEN SCHOENMAKER gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook als die verhoging wordt veroorzaakt door voorzienbare omstandigheden.

3. Schriftelijke bevestiging De overeenkomst komt eerst tot stand na aanvaarding door BEN SCHOENMAKER van een opdracht van de wederpartij. Deze aanvaarding dient te blijken ofwel uit de schriftelijke bevestiging van BEN SCHOENMAKER ofwel uit het feit dat BEN SCHOENMAKER uitvoering geeft aan de overeenkomst.

DE UITVOERING

4. Verstrekken van gegevens Opdrachtgever verplicht zich alles te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering door BEN SCHOENMAKER mogelijk te maken, in het bijzonder door volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens aan BEN SCHOENMAKER te leveren.

5. Inspanningsverplichting De door BEN SCHOENMAKER verstrekte adviezen en aangiften dienen te worden beschouwd als een inspanningsverplichting

6. Termijn van levering De termijn die BEN SCHOENMAKER opgeeft voor het volbrengen van de opdracht heeft, tenzij schriftelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. BEN SCHOENMAKER is te allen tijde pas in verzuim nadat opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

7. Auteursrechten De volledige auteursrechten ten aanzien van de teksten en overige geleverde producten komen toe aan BEN SCHOENMAKER. Op het voorgaande kan slechts schriftelijk uitzondering worden gemaakt door partijen. BEN SCHOENMAKER garandeert dat zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en dat zij als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Zonder voorafgaande toestemming van BEN SCHOENMAKER is de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van BEN SCHOENMAKER openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.

8. Naamsvermelding Zonder voorafgaande toestemming van BEN SCHOENMAKER is het opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van BEN SCHOENMAKER openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.
HONORARIUM

9. Honorarium en bijkomende kosten Het honorarium wordt berekend per uur (exclusief BTW). BEN SCHOENMAKER heeft het recht een voorschot van het honorarium te bedingen. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die BEN SCHOENMAKER voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder haar normale overheadkosten voor vergoeding in aanmerking (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, reis- en verblijfkosten). Verzoekschriften ambthalve vermindering over reeds afgesloten oude jaren geschieden op no cure no pay basis.

10. Honorarium bij gewijzigde opdracht Als BEN SCHOENMAKER door het niet tijdig of geheel niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd tegen uurtarief.

BETALING

11. Betalingsverplichting a) Betaling dient plaats te vinden volgens de op de factuur vermelde betalingstermijn. b) Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet op de overeengekomen vervaldag betaalt, dan wel – uitsluitend indien geen vervaldag is overeengekomen – niet binnen 8 (acht) werkdagen na terzake door BEN SCHOENMAKER in gebreke te zijn gesteld het verschuldigde bedrag voldoet, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is BEN SCHOENMAKER gerechtigd een rente van 1% (één procent) op maandbasis over het verschuldigde bedrag aan de wederpartij in rekening te brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. c) Indien BEN SCHOENMAKER genoodzaakt wordt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op een tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is de in gebreke gestelde partij dan wel de in het ongelijk gestelde partij (tevens) de aan de rechtsbijstand verbonden kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 250,00 euro te vermeerderen met de werkelijk gemaakte verschotten, evenals omzetbelasting.

12.. Opschorting Indien de wederpartij nalatig is bij het nakomen van zijn verplichtingen, is BEN SCHOENMAKER gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten.

13. Onmiddellijke opeisbaarheid Al hetgeen de wederpartij aan BEN SCHOENMAKER verschuldigd is, is onmiddellijk opeisbaar indien de wederpartij niet voldoet aan haar betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, indien conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op haar zaken en/of vorderingen, en wanneer zij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

14. Periodieke betalingen BEN SCHOENMAKER heeft het recht, gedurende de uitvoering van een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen.

HERROEPEN EN BEËINDIGEN OPDRACHT

15. Herroepen opdracht Wanneer opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat BEN SCHOENMAKER zou toekomen bij gehele uitvoering van de opdracht, en alle bijkomende kosten die tot op dat moment zijn gemaakt, te voldoen.

16. Beëindigen opdracht Wanneer sprake is van omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van BEN SCHOENMAKER, waardoor van BEN SCHOENMAKER redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder uitvoert, heeft BEN SCHOENMAKER het recht om de opdracht neer te leggen, zonder tot enige schadevergoeding of garantie gehouden te zijn. In dit geval heeft BEN SCHOENMAKER recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten. BEN SCHOENMAKER is verplicht de bereikte resultaten aan opdrachtgever ter beschikking te stellen. Als gedragingen of handelingen van de zijde van opdrachtgever de oorzaak van zijn dat BEN SCHOENMAKER redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat het de opdracht verder vervult, dan heeft BEN SCHOENMAKER, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

AANSPRAKELIJKHEID

17. Beperking aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van BEN SCHOENMAKER voor schade in verband met de uitvoering van een opdracht is altijd beperkt tot het bedrag van het honorarium dat BEN SCHOENMAKER voor de betreffende opdracht toekomt.

OVERIGE BEPALINGEN

18. Andere voorwaarden Algemene en bijzondere voorwaarden van opdrachtgever binden BEN SCHOENMAKER niet tenzij en voorzover deze niet in strijd zijn met de hier beschreven voorwaarden en voorzover BEN SCHOENMAKER de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

19. Nederlands recht Op al onze offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

20. Geschillen Alle geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.