Artiesten

“Ben Schoenmaker ben ik enorm dankbaar! Het bleek dat ik al jaren aanspraak kon maken op een ondernemersaftrek, waar ik geen weet van had. Jaren lang liep ik zo steeds duizenden euro’s mis. Dankzij Ben heb ik dit alsnog allemaal teruggekregen. En amper twee maanden nadat ik bij hem binnen wandelde op kantoor, kreeg ik een flinke som geld terug van de belastingdienst. Leve mijn boekhouder! Hulde aan Ben Schoenmaker en zijn kantoor!”

Ruben Brinkman, Acteur.

Dienstbetrekking & artiestenregeling (korte duur)
Artikel 5 a, 35 wet op de loonbelasting 1964
Artiesten (muzikanten, acteurs, dansers) zijn vaak voor korte tijd in loondienst bij hun opdrachtgever. Bijvoorbeeld de muzikanten voor 1 of meer optredens (artiestenregeling, geen zorgpremies) of de acteurs voor een aantal weken/maanden bij een film, theater, of TV productie (tijdelijk contract). De opdrachtgever houdt daarom als werkgever belastingen (en vaak ook premies) in over het salaris en verstrekt een jaaropgave.

Artiesten die voor een bepaalde tijd in dienst zijn (gewone dienstbetrekking of opting-in) kunnen hun kosten vergoed krijgen, afhankelijk van hun contract. Uitvoeringsregeling loonbelasting art 104a.

Per artiest mag per optreden € 163 loonbelastingvrij door de opdrachtgever vergoedt worden, via de gageverklaring en daarnaast de reis- en verblijfskosten.
Dit heet kleine vergoedingsregeling (KVR).
Als de kosten meer bedragen dan € 163 kan een kostenvergoedingsbeschikking worden aangevraagd bij de Belastingdienst.Bureaus die artiesten lonen berekenen zijn: artiestenverloningen.nl / raakvlak.nl / verloningsservice.nl.

Vrijwilligersregeling
Amateurgezelschappen / artiesten kunnen ook gebruikmaken van de vrijwilligersregeling bij vergoedingen tot niet meer dan € 170 per maand en maximaal € 1.700 per jaar. De vergoeding hoeft niet te worden aangegeven voor de inkomstenbelasting. Deze regeling kan alleen worden toegepast als het gezelschap een inhoudingsplichtigenverklaring van de Belastingdienst heeft gekregen.

Zelf een factuur sturen
Als een artiest een verklaring arbeidsrelatie – winst uit onderneming bezit is er geen dienstbetrekking meer, maar is sprake van een ondernemer die factureert. De artiest factureert een brutobedrag plus omzetbelasting; de uitkoopsom.  

Voorbeeld gageberekening bij artiestenregeling
Gage in geld                             €  300
kostenvergoeding                     +  30
gage niet in geld (fles wijn)      +
  20
saldo / brutogage                        350
kleine vergoedingsregeling       163  (hier geen loonbelasting over, wel inkomstenbelasting)
+/_ € 70 loonbelasting over    € 187

Totaal netto                              € 280

Ontvangen vergoedingen en inkomsten altijd in de aangifte inkomstenbelasting.

AAN DE INHOUD KUNNEN GEEN RECHTEN ONTLEEND WORDEN  VOORTS IS IEDERE AANSPRAKELIJKHEID VAN BEN SCHOENMAKER UITGESLOTEN